Betreft: Re: functiebeschrijving Change Manager?

the IT Infrastructure Library <ITIL-L@WWW.ITBEHEERPLEIN.NL> the IT Infrastructure Library <ITIL-L@WWW.ITBEHEERPLEIN.NL>
Thu, 20 Jul 2000 12:43:16 +0200


Ook van mij nog even een duit in het zakje.

Hierbij een (beknopte) functieomschrijving van de Change manager bij Ac=
hmea
Centraal Beheer ICT. Sinds kort heten we trouwens voor geheel Achmea IC=
T 'Achmea
Active!'


Changemanager (Rol Change Management)


De rol van de Change Manager wordt gekenmerkt door het gefocust zijn op=
 een
Change Proces zoals dat afgesproken en vastgelegd is. Hij is primair de=

eigenaar/ beheerder van het Change Proces.

Hij overlegt hiertoe regelmatig met de Change Co=F6rdinatoren, het Lijn=
management
van de betrokken afdelingen/ units alsmede zijn mede ITIL proceseigenar=
en. Hij
stelt eventueel het proces en de procedures bij op basis van deze afste=
mming.

De Change Manager stelt concrete doelen voor het functioneren van het p=
roces, de
zogenaamde kwaliteits- en performance indicatoren. Hij monitoort de kwa=
liteit
van het proces op basis van periodieke rapportage van deze indicatoren.=


De Change Manager bewaakt de voortgang van de niet standaard Changes. E=
ventueel
escaleert hij Changes door naar het lijnmanagement van de uitvoerende =
partij of
naar het management
|------------------------------------+---------------------------------=
|
|Taken/Verantwoordelijkheden     |Bevoegdheden           =
|
|------------------------------------+---------------------------------=
|
|Voorzitten van periodiek overleg met|(Collectief) een RFC te weigeren.=
|
|(vertegenwoordigers van)      |Escalatie via Change Manager naar=
|
|specialisten, leiders van      |de lijn.             =
|
|specialisten-teams en het MT-ICT  |                 =
|
|Apeldoorn.             |                 =
|
|------------------------------------+---------------------------------=
|
|Verantwoordelijk voor een op de   |Eventueel voorstellen van    =
|
|juiste wijze functionerend Change  |aanpassingen in het proces    =
|
|Proces.               |                 =
|
|------------------------------------+---------------------------------=
|
|Voert regelmatig overleg over de  |                 =
|
|feitelijke werking van het Change  |                 =
|
|Proces met betrokken partijen.   |                 =
|
|------------------------------------+---------------------------------=
|
|Stelt concrete performance     |                 =
|
|indicatoren vast voor het proces, en|                 =
|
|monitort deze.           |                 =
|
|------------------------------------+---------------------------------=
|
|Bewaakt voortgang van Urgent    |Het bijeenroepen van een CAB/EC. =
|
|Changes. Overlegt met betrokken   |                 =
|
|partijen.              |                 =
|
|------------------------------------+---------------------------------=
|
|Escaleert Changes danwel laat    |Escaleren van Changes      =
|
|Changes escaleren naar IT management|                 =
|
|conform de Change Matrix.      |                 =
|
|------------------------------------+---------------------------------=
|
|Rapportage over het Change Proces en|                 =
|
|het kwantitatieve en kwalitatieve  |                 =
|
|verloop van Changes.        |                 =
|
|------------------------------------+---------------------------------=
|
|(Collectief) voorstellen van    |                 =
|
|verbeteringen in het Change Proces. |                 =
|
|------------------------------------+---------------------------------=
|
Daarnaast worden de volgende eisen gesteld aan een procesmanager in het=

algemeen:

Naam
Proces manager.

Doel van de funktie
Het zorgdragen voor het zo optimaal, effectief en effici=EBnt mogelijk =
laten
verlopen van ITIL-processen door de gehele organisatie, teneinde de sta=
biliteit
en continu=EFteit van de gehele  IT-infrastructuur te verhogen en te b=
orgen.

Hoofdactiviteiten
q  Verantwoordelijk voor =E9=E9n of meerdere ITIL-processen en het zo=
rgdragen voor
optimalisatie, borging en continu verbetering.
q  Het rapporteren over statussen van en trends binnen de betrokken p=
rocessen.
q  Het doen van voorstellen tot oplossingen en aanbevelingen betreffe=
nde het
betrokken proces.
q  Het aansturen van de bij het ITIL-proces betrokken functionaris(se=
n).

Inhoud interne contacten
q  Mondelinge en schriftelijke communicatie met IT-management.
q  Mondelinge en schriftelijke communicatie met alle proces-betrokken=
en zowel
binnen als buiten de IT-organisatie.

Inhoud externe
Mondelinge en schriftelijke communicatie met procesmanagers van Achmea-=
partners.

Kennis/Kunde
q  HBO denk- en werkniveau
q  Ruime kennis en ervaring met IT-processen
q  Kennis van ITIL-processen en ITIL- Service Manager
q  Brede organisatorische kennis

Gedragscriteria (kerncompetenties)
q  Organisatiesensitiviteit
q  Aanpassingsvermogen
q  Creativiteit
q  Onafhankelijkheid
q  Ondernemerschap
q  Klantgerichtheid
q  Samenwerken
q  Vasthoudendheid

Mvg Bob Driessen
Procesmanager Achmea Active
=********* DISCLAIMER *********
De informatie in dit e-mail-bericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten
worden ontleend aan de informatie.